Reglament dels grups de treball

Aprovat en Assemblea General de col·legiats i col·legiades del 2 de desembre de 2020.

Preàmbul

Per tal de donar sortida a les inquietuds de les persones col·legiades i sent un dret de totes elles formar part de les seccions, comissions o grups de treball que s'estableixin, des del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, tal com queda reflectit a l'article 19.5 dels estatuts, s'obre la possibilitat de crear grups de treball per àrees temàtiques que siguin d'interès per a les persones membres del Col·legi.
Segons els Estatuts del Col·legi, les Comissions Professionals són agrupacions de persones col·legiades entorn d'una mateixa especialitat o camp objecte d'intervenció. En aquest mateix sentit obrim la porta als Grups de Treball, entenent que faciliten la col·laboració i la reunió i donen major dinamisme que les Comissions. Tal com es va fer amb les comissions professionals, considerem necessari l'elaboració d'un reglament en relació als grups de treball que poden ser creats a instància de les persones col·legiades segons la present normativa.
Aquest Reglament pretén ser el protocol bàsic de creació i funcionament dels Grups de treball.

TÍTOL I: DELS GRUPS DE TREBALL

Article 1.- Objectiu dels Grups de Treball

 1. Els grups de treball són espais de trobada de diferents àrees d'intervenció i recerca de la Criminologia que generin un interès entre les persones col·legiades per poder arribar a constituir-se com a òrgans consultius d'una determinada especialitat.
 2. Els grups de treball estan concebuts per tal de poder plantejar propostes tècniques i reivindicació en relació amb un àmbit d'intervenció i recerca de la Criminologia.

Article 2.- Funcions dels Grups de Treball

La potestat representativa davant de tercers del Col·legi correspon de forma exclusiva a la Junta de Govern. Entre les funcions dels Grups de Treball es troben:

 1. Defensar els interessos professionals de la Criminologia.
 2. Assessorar de manera interna al Col·legi en relació amb l'àrea d'especialització del grup.
 3. Realitzar propostes tècniques i de reivindicació professional a la Junta de Govern en relació amb la seva àrea d'interès.

Article 3.- Constitució dels Grups de Treball

Les condicions perquè les persones col·legiades sol·licitin la constitució d'un Grup de Treball són les següents:

 1. La sol·licitud serà realitzada per un mínim de 3 persones col·legiades o a proposta de la Junta de Govern (sense mínim de persones).
 2. Adreçar la seva sol·licitud a la Junta de Govern del Col·legi especificant:
  • Els noms i cognoms, núm. de col·legiació i breu currículum de les persones que inicialment sol·liciten la constitució del Grup de Treball.
  • Nom del Grup.
  • Responsable del Grup (coordinador/a).
  • Justificació de la seva creació.
  • Objectius del Grup (generals i específics).
  • Full de ruta dels pròxims 6 mesos.
  • Activitats que es duran a terme.
 1. La Junta de Govern facilitarà un document i una adreça per elevar la sol·licitud de creació del Grup.
 2. Per promoure la dinamització del grup, el nombre màxim de persones dins d'un mateix grup de treball serà de 8 persones, llevat que la Junta de Govern amb motivació prèvia per part de la persona interessada consideri adient l'ampliació de manera molt excepcional.

Article 4.- Aprovació de la constitució d'un Grup de Treball

La Junta de Govern:

 1. Valorarà la proposta de constitució del Grup de Treball en el termini d'un mes a partir de la data de la sol·licitud registrada.
 2. Per la valoració tindrà present el compliment dels requisits que disposen els diferents marcs normatius del Col·legi.
 3. Aportarà a la propera Assemblea General els Grups de Treball aprovats i publicitarà la seva constitució a través dels mitjans de comunicació habituals.

Article 5.- Adscripció al Grup de Treball

 1. L'adscripció a cada Grup de Treball és voluntària per part de cada persona col·legiada o amic/ga del Col·legi i cadascú podrà pertànyer a un màxim de 2 grups.
 2. Les persones col·legiades hauran de sol·licitar l'entrada a un Grup de Treball ja creat omplint un formulari on ha d'exposar els motius pels quals vol incorporar-se al grup, així com comentar breument el seu currículum vitae.
 3. Els Grups de Treball es publicaran al butlletí i al web del Col·legi per tal que les persones interessades puguin tenir la informació necessària per veure si es poden adherir al grup de treball (objectius, principals activitats, nombre de membres). Per a la seva adscripció cal enviar un correu a l'adreça corresponent de cada grup, posant en còpia a vicepresidencia@criminolegs.cat.
 4. Les persones col·legiades rebran una resposta per part de la coordinació del Grup de treball.

Article 6.- Estructura i funcionament

Un cop aprovada la seva constitució per la Junta, els membres dels grups de Treball adquireixen els següents compromisos:

 1. Signatura dels documents corresponents de protecció de dades.
 2. La informació i la feina que es realitzi serà de caràcter confidencial dins del Col·legi i en cap moment se'n pot fer ús en l'àmbit personal sense haver demanat autorització a través de la Junta de Govern.
 3. S'hauran de reunir en el termini d'un mes i amb una freqüència mínima d'un cop al mes. Si no s'arriba a la primera trobada en el termini del primer mes, el grup quedarà dissolt.
 4. El Grup de Treball procedirà a la seva dissolució quan els seus objectius s'hagin assolit i/o quan així ho sol·licitin els seus membres.
 5. Les causes de suspensió i cessament de les persones membres del Grup de Treball són: falta injustificada d'assistència a tres reunions consecutives, o a cinc en el termini de dotze mesos, en el cas que la coordinació del Grup de Treball així ho motivi o per manca d'implicació de les persones membres.
 6. S'entén per causes de justificació:
  • Causes mèdiques.
  • Mort de familiar.
  • Causes sobrevingudes justificades (mínim 4 dies d'antelació).

Article 7.- Durada i transformació d'un grup de treball

Els Grups de Treball tindran per defecte una durada anual sense perjudici de procedir a la seva dissolució abans per les següents causes:

 1. La no activació del mateix en el termini establert a l'article 6.1 d'aquest reglament.
 2. Haver assolit els objectius del grup i que els membres del mateix així ho sol·licitin.
 3. Després del primer any, el Grup de treball que desitgi continuar funcionant ho podrà fer un any més, havent de tornar a presentar la justificació adient i amb un informe de valoració que ho justifiqui.
 4. Després del tercer any es pot valorar per part de la Junta de Govern la transformació del grup en una Comissió de Treball atenent al bon funcionament del grup i als assoliments d'objectius per part d'aquest.

Disposició addicional

Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de ser aprovat per la Junta de Govern, sense perjudici que sigui ratificat en l'Assemblea General del Col·legi.

Reglament aprovat per la Junta de Govern a data 21 de maig de 2020
Pendent d'aprovació per Assemblea General de col·legiats i col·legiades de 2020