Quota de col·legiació

La quota de col·legiació es divideix en:

 • Quota d'inscripció: Només es paga el primer any, quan la persona s'inscriu al Col·legi.
 • Quota anual: Es paga cada any, dividida en dos pagaments.

Hi ha dos tipus de quotes:

 • Quota normal: 30€ de quota d'inscripció i 100€ de quota anual.
 • Quota reduïda: 30€ de quota d'inscripció i el 80€ de quota anual.
 • Amics i amigues del Col·legi: 30€ de quota d'inscripció i el 80€ de quota anual (consulta condicions per ser-ho aquí).

Les persones amb dret a quota reduïda són:

 1. Persones recentment graduades: Màxim de 2 anys des de la data de la graduació.
 2. Persones a l'atur: Persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades, DONO.
 3. Víctimes de violència de gènere i domèstica.
 4. Víctimes de terrorisme.

Les persones amb dret a quota reduïda hauran de presentar la documentació requerida per a demostrar la seva condició de persona recentment graduada, persona a l'atur, víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme. No s'aplicarà la quota reduïda si no es rep la documentació necessària que ho acrediti. La documentació requerida és la següent:

 1. Persones recentment graduades: No és necessari l'enviament de documentació complementària, més enllà de la còpia compulsada que acrediti la possessió del títol de Llicenciatura o Graduat en Criminologia, tal com s'estableix en el procés de col·legiació.
 2. Persones a l'atur: Fotocòpia del Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO) on consti la inscripció com a Demandant d'Ocupació No Ocupat (DONO).
 3. Víctimes de violència de gènere: Fotocòpia d'un dels següents documents: (i) Ordre de protecció en favor de la víctima, (ii) Llibre de família si són fills de víctimes d'aquest tipus de violència, (iii) Informe del Ministeri Fiscal on s'indiqui indicis d'aquest tipus de violència, (iv) Sentència definitiva o ferma o definitiva i ferma sempre que sigui condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere o domèstica i en aquesta s'acordin mesures de protecció.
 4. Víctimes de terrorisme: Resolució administrativa on en reconegui la condició de víctima.