Noticias

Assemblea general i presentació de la nova junta

El pròxim 28 d'abril es durà a terme l'Assemblea anual de col·legiats i col·legiades on explicarem la memòria econòmica i d'activitats de l'any 2021 i també presentarem la nova junta que agafarà el relleu després dels 4 primers anys de l'equip actual.

 • Lloc: Presencial - Sala d’actes de l’Escola Joan Pelegrí (Carrer Consell de Cent, 14, 08014 - Barcelona)
 • 17:30 h - Acreditacions: primera convocatòria 
 • 18:00 h - Acreditacions: segona convocatòria 
 • 18:30 h - Inici de l'Assemblea 
 • 20:00 h - Finalització 

Donat que només s'ha presentat una candidatura per optar a ser la Segona Junta de Govern del Col·legi i, segons consta als Estatuts, no caldrà la realització d'eleccions en l'Assemblea i ha quedat adjudicada directament la legislatura a la seva candidatura. Totes les persones col·legiades vau rebre aquesta informació el passat 15 de març, un cop tancat el període de presentació de candidatures. Les persones que formaran part d'aquesta segona Junta són: 

 • Presidència: Arantxa Hernáez
 • Vicepresidència: Daniel Limones
 • Secretaria: David Montero
 • Tresoreria: Mònica Pérez
 • Vocal: Carles Montagut
 • Vocal: Virgínia Ávila
 • Vocal: Victòria Fernández
 • Vocal: Miguel Brito

Durant aquest mes s'ha estat fent el traspàs de funcions i informació al nou equip i a l'Assemblea General es farà la transició oficial.

Recordeu que per poder participar en les votacions cal estar al corrent de pagament de totes les quotes de col·legiació.  Consulteu el vostre correu electrònic per tal de fer la inscripció prèvia i puguem fer una previsió d'assistència.

Etiquetes

Reunió amb representants d'ERC per impulsar la llei reguladora de la nostra professió

Amb l'objectiu d'impulsar la llei a l'àmbit estatal i català, des del Col·legi s'ha reunit la vicepresidenta Arantxa Hernáez i les vocals Araceli Escusol i Sara Pérez, amb Carolina Telechea, Diputada per Barcelona al Congreso de los Diputados, i Josep Arisa, assessor jurídic al Congreso de los Diputados d'Esquerra Republicana, i hem assenyalat les aportacions que pot fer la nostra ciència a les problemàtiques actuals de la societat

Valorem la reunió com a molt profitosa, sent un pas essencial per encabir el nostre espai en la societat. Agraïm la bona sintonia i la bona disposició a tirar endavant els projectes.

La resta de Col·legis també s'han anat reunint amb els respectius partits autonòmics que han donat resposta i seguirem treballant en xarxa per tal de potenciar i regular la nostra ciència tant en l'àmbit estatal com autonòmic.

Aquesta reunió respon a l'acord de la Comissió Gestora de la Intercol·legial de portar al Congrés la proposta de llei per regular la nostra professió en l'àmbit estatal i s'han fet propostes a tots els partits amb representació. Des del nostre col·legi volíem presentar-los la proposta de llei que ens agradaria que defensessin i també poder proposar l'equivalent de la llei a Catalunya, amb l'objectiu de treballar-la per potenciar la llei estatal.

#ImpulsemCriminologia

Els Col·legis de Criminologia d'Espanya ens unim per impulsar la llei que reguli la professió

El mes de novembre passat la Comissió Intercol·legial va acordar el compromís de portar al Congrés la proposta de llei per regular la nostra professió en l'àmbit estatal i s'han fet propostes a tots els partits amb representació.

Després de presentar el projecte durant les últimes setmanes, només s'ha rebut resposta de ERC, C's i Vox. La degana del Col·legi de Madrid, Carmen Balfagón, qui es va acordar que liderés aquest projecte des de la Intercol·legial, s'ha pogut reunir ja amb els tres grups en reunions que esperem que derivin en l'interés de presentar el projecte de llei plantejat, basat en la llei ja existent a Portugal que es va aprovar al 2019, que proporciona un marc legislatiu clar de la professió.

El projecte de llei contempla que s'incloguin les modalitats d'exercici de la professió, tant en l'àmbit privat com el públic, i el corresponent apartat sobre Ètica professional i règim disciplinari, que haurà de ser regulat pel Govern d'Espanya. Una vegada fixats els àmbits d'estudi, caldrà que es determini també les funcions, la formació especialitzada i on es podrà exercir la nostra activitat.

A Catalunya, vam poder tenir una reunió al 2019 amb el llavors president del Parlament, Roger Torrent, per presentar-li la proposta que s'havia aprovat a Portugal per tal de desenvolupar un projecte de llei autonòmic, però encara no ha prosperat.

Etiquetes

Eleccions a la junta de govern 2022

Al passar quatre anys des de la darrera convocatòria, la Junta de Govern convoca eleccions per renovar la totalitat dels seus membres. A partir del 28 de gener i fins al dia 14 de març restarà obert el termini per a la presentació de candidatures. Seguint les indicacions de l’article 57 dels Estatuts del Col·legi, les candidatures hauran de ser completes, és a dir, hauran de cobrir la totalitat de llocs o càrrecs de la Junta de Govern. Les candidatures poden incloure fins a vuit suplents, que substituiran els candidats directes en cas que aquests, per les raons que siguin, deixin d’ocupar el càrrec o lloc. A cada candidatura haurà de constar la firma de tots els que la composin en senyal d’acceptació. Cap candidat pot figurar en més d’una candidatura, ni per a més d’un càrrec. Les candidatures vetllaran pel compliment dels criteris de composició paritària de dones i homes. A més, recordem que tant per presentar-se a les eleccions com per per poder votar a l'Assemblea s’ha d’estar al corrent de pagament de la totalitat de les quotes de col·legiació, tenint la possibilitat de fer el pagament al mateix dia. A més, per tal de presentar una candidatura al Col·legi, segons els nostres Estatuts, cal que totes les persones membres de la candidatura tinguin almenys dos anys de col·legiació complerts.

La composició que ha de tenir la Junta de Govern és la següent:

 • President/a
 • Vicepresident/a
 • Secretari/a
 • Tresorer/a
 • Quatre vocals

Els requisits per ser elegibles són:

 • Persones col·legiades no suspeses en l’exercici dels seus drets col·legials
 • Estar al corrent dels pagaments de les quotes i prestacions econòmiques col·legials
 • Almenys dos anys d’antiguitat com a col·legiat/da
 • El candidat/ta no podrà optar a més d’un càrrec a la Junta de Govern
 • Cap col·legiat/da no podrà ser membre de la Junta de Govern més de dues vegades

CALENDARI:

 • Anunci eleccions:  28 de gener
 • Presentació de candidatures: del 28 de gener al 14 de març (ambdós inclosos)  
 • Constitució de la mesa electoral (d’edat, segons art.56 dels Estatuts): 28 de març
 • Proclamació de la llista de candidatures: 28 de març
 • Enviament de la informació de les candidatures als col·legiats: 30 de març
 • Campanya electoral: del 30 de març al 28 d’abril
 • Votació: 28 d’abril 
 • Resolució de reclamacions a l’acta de votació: 29 d'abril
 • Proclamació de la candidatura guanyadora: del 29 d'abril a l'1 de maig
 • Presa de possessió de la candidatura guanyadora: 1 de juny

Convoquem a totes les persones col·legiades a la quarta assemblea general del Col·legi on es presentarà l'activitat econòmica del 2021, les memòries tècnica i econòmica del 2021 i es celebraran les eleccions per constituir el pròxim equip de govern que agafi les regnes del Col·legi. És per això que us convoquem a l'Assemblea General de col·legiats i col·legiades del 2021 el pròxim 28 d'abril a les 17.30h en primera convocatòria i a les 18h en segona convocatòria. Rebreu l'ordre del dia com a màxim una setmana abans de la data de celebració que serà en format presencial, si les circumstàncies de la pandèmia ho permeten. La informació corresponent a les eleccions es podrà anar consultant a la web i també s'anirà rebent per correu electrònic.


Píndoles d'inserció professional en criminologia 2022

Des de la borsa de treball del Col·legi obrim una sèrie de 3 píndoles d'inserció professional, a càrrec dels responsables de la borsa laboral Arantxa Hernáez i Carles Montagut, insertora i insertor laborals. Seran gratuïtes per col·legiats i col·legiades i amics i amigues del Col·legi:

Píndola I: "Trobar feina en Criminologia: Un camí llarg però possible" - Us donarem eines per definir el vostre perfil professional, conèixer el mercat de treball i trobar els recursos per la vostra millora ocupacional.

Data: 1 de febrer de 18h a 20h
Format online a través de Zoom
Inscripció: tancada
Preu per no col·legiats/des: 20€

Píndola II: "Trobar feina en Criminologia: el CV" - Com presentar-vos a les empreses mitjançant Currículum Vitae i carta de presentació.

Data: 24 de febrer de 17h a 19h (nova data!!)
Format online a través de Zoom

Píndola III: "Trobar feina en Criminologia: l'entrevista de feina"

Data: 2 de març de 17h a 19h.
Format online a través de Zoom
Inscripció: https://forms.gle/5sTnpyWKRCsR8aT27