Nous avanços vers la incorporació de la figura del criminòleg/a com a mediador/a dintre de l'ens públic

El passat dia 25 de maig de 2017, es va aprovar la creació del Col·legi Professional de Criminòlegs de Catalunya. Dintre d’aquesta premissa, i treballant pel futur de tots els professionals de la Criminologia, s’ha encetat una nova línia de treball, enfocada a què el criminòleg/a pugui tenir-se en compte com a professional de la mediació dintre el territori de Catalunya.

Les primeres actuacions que s’han portat a terme aquest camp ha estat la participació per part de la Comissió Gestora del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, sent partícip de la Reunió del Comitè Assessor del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (CMDPC), on el passat dia 20 de juny es va realitzar una reunió per parlar sobre el projecte pilot realitzat a Catalunya vers el “Coordinador de parentalitat”, figura inexistent fins a l’actualitat.

Aquesta nova figura pretén crear un/a professional que doni suport a les famílies i als tribunals en aquelles execucions de sentència on existeixi un conflicte parental. Entre d’altres funcions del coordinador de parentalitat s’ha de fer menció a les tasques com a instrument de suport i assessorament sobre les necessitats afectives, físiques i psíquiques dels infants i adolescents, vetllar pel seu correcte desenvolupament i garantir els drets de l’esmentat col·lectiu.

Respecte a les competències que havia d’acreditar aquesta figura es va valorar que havia de demostrar experiència en el coneixement de resolució de conflictes i de mediació, alhora també de coneixements vers el sistema jurídic i tractament amb famílies.

En aquest programa pilot no es va tenir en compte al criminòleg/a donat que, en el moment de realitzar la prova pilot no s’havia consolidat el col·legi professional i, per tant, no tenia conveni amb el CMDPC per dur a terme projectes transversals, aquest fet va donar peu a sol·licitar una reunió amb la Directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, la Sra. Sílvia Grau Beltran, el passat 25 de juliol.

La reunió va ser molt productiva i fructífera, donat que es va poder presentar el perfil del criminòleg/a. També es va acordar que, un cop es trobi consolidat el Col·legi professional de criminòlegs, es realitzin noves reunions amb el CMDPC per a formalitzar un conveni de col·laboració per formar part del registre de mediadors de Catalunya. Això implicarà que els titulats en Criminologia que disposin d’estudis vers la mediació podran exercir com a mediadors en l’àmbit privat en Catalunya.

Per últim, val a dir que, arrel de la entrevista amb el CMPDC, va sorgir la inquietud de parlar amb la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, a efectes de portar a terme una reunió i presentar-nos com a Comissió Gestora del Col·legi professional de criminòlegs. La finalitat de programar aquesta reunió té com a finalitat treballar de manera transversal i introduir als criminòlegs com a professionals de la mediació en el àmbit de la justícia juvenil, donat què a l’actualitat té les competències i els coneixements per a desenvolupar aquesta professió.

Seguirem treballant per ampliar i donar a conèixer la nostra tasca, tot esperant que, com a Criminòlegs/es, ens aconseguim incorporar al capdavant de la mediació.