Eleccions al Col·legi!

Tal com s’ha anat explicant en les darreres setmanes, i una vegada aprovades per Assemblea extraordinària les esmenes el passat dissabte 10 de juny, procedim a la convocatòria de les eleccions anticipades per conformar una nova Junta de Govern.

Coneixedores que l’agost és una època complicada per moltes persones per poder assistir a la votació i seguint les modificacions dels Estatuts que van aprovar-se a la darrera Assemblea Extraordinària, es convoquen respectant el termini mínim de 30 dies naturals que s’especificaven a l’esmena a l’article 54.7.

Si més del 50% de la junta dimiteix del seu càrrec es procedirà a un procediment d'urgència d'eleccions, acurtant els terminis de 90 dies naturals a 30 dies naturals per a la convocatòria d'eleccions.

Article 54.7 dels Estats del Col·legi

Així doncs, la data establerta per les eleccions serà el divendres 1 de setembre a les 17:00h. La modalitat serà presencial per tal de garantir la identitat de les persones assistents, així com l’anonimat del vot i el dret a recompte. Es podrà delegar el vot mitjançant el document adjunt de delegació de vot (que totes les persones col·legiades heu rebut al vostre correu electrònic aportant fotocòpia per davant i per enrere del DNI de la persona votant i de la persona a qui es delega. Seguint l’estipulat a l’article 33.2 referent a les votacions a les Assemblees generals “Cada assistent a l'Assemblea podrà portar un màxim de cinc vots delegats.”

D’acord amb l’esmena a l’article 55.2 en la que s’estableix que, en els casos d’urgència, es disposarà d’un termini de presentació de candidatures de 25 dies des de la convocatòria de les eleccions (convocades per correu electrònic), des del 20 de juny de 2023 fins al 14 de juliol a les 23:59 restarà obert el termini per a la presentació de candidatures que, seguint les indicacions de l’article 57 dels Estatuts del Col·legi, hauran de ser completes. És a dir, hauran de cobrir la totalitat de llocs o càrrecs de la Junta de Govern.

En cas que a les 00:00h del dia 15 de juliol només hi hagi una candidatura presentada, aquesta esdevindrà nova Junta de Govern automàticament i no se celebraran les eleccions del dia 01 de setembre. Aquesta situació es notificaria el mateix 15 de juliol, procedint-se a organitzar de forma conjunta entre el nou equip de Govern i l’actual, el traspàs de funcions i de l’estat del Col·legi.

Les candidatures

Les candidatures s'han de presentar complimentant el document que totes les persones col·legiades han rebut per correu electrònic i poden incloure fins a vuit suplents, que substituiran els candidats directes en cas que aquests, per les raons que siguin, deixin d’ocupar el càrrec o lloc. A cada candidatura haurà de constar la signatura de totes les persones que la componguin en senyal d’acceptació i cap persona pot figurar en més d’una candidatura, ni per a més d’un càrrec. Les candidatures vetllaran pel compliment dels criteris de composició paritària de dones i homes.

La composició que ha de tenir la Junta de Govern és la següent:

  • President o Presidenta.
  • Vicepresident o Vicepresidenta.
  • Secretari o Secretària.
  • Tresorer o Tresorera.
  • Quatre vocals.

Els requisits per ser elegibles (després de les esmenes aprovades a l’última Assemblea Extraordinària) són:

  • Persones col·legiades no suspeses en l’exercici dels seus drets col·legials.
  • Estar al corrent de pagaments de les quotes i prestacions econòmiques col·legials.
  • La persona no podrà optar a més d’un càrrec a la Junta de Govern.
  • Cap persona col·legiada no podrà ser membre de la Junta de Govern més de dues vegades.
  • Ser persona col·legiada abans de la convocatòria d’eleccions.

La campanya

Un cop comunicades les candidatures que es presenten, des del Departament de Comunicació del Col·legi es procedirà a informar de forma igualitària i objectiva dels equips que s’hi hagin presentat. La campanya (si es decideix fer-la) és responsabilitat autònoma de cada candidatura. Podeu enviar la informació demanada al correu electrònic del Departament.