Sol·licitud de col·legiació

El procés de col·legiació consisteix en tres senzills passos i és el mateix per donar-se d'alta com amic/iga del Col·legi.

Procés de col·legiació

Pas 1. Emplena i envia la sol·licitud electrònica a través de l'enllaç de sota.

Pas 2. Un cop rebuda la sol·licitud, es comprovaran les dades i la documentació adjunta i es respondrà per correu electrònic a la persona interessada indicant els detalls i el compte bancari per a poder fer la transferència de la quota de col·legiació. La persona interessada haurà d'enviar un comprovant del pagament de la quota de col·legiació en resposta al mateix correu electrònic.

Pas 3. El procés finalitza un cop comprovat el pagament i l'enviament a la persona interessada de la carta d'admissió que acredita la condició de col·legiat/da o amic/iga del Col·legi.

Documentació

A la sol·licitud cal adjuntar els següents documents:

  • Títol de Llicenciatura o Grau en Criminologia. Còpia escanejada per ambdues cares del títol de Llicenciatura o Grau en Criminologia. S’acceptaran fotocòpies compulsades del títol original o el corresponent reconeixement del títol estranger degudament homologat, així com la fotocòpia compulsada del certificat substitutori o el resguard del títol, o la fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu de la condició de titulat en Llicenciatura o Grau en Criminologia emès per la universitat corresponent.
  • DNI o NIE. Una còpia del DNI o NIE escanejada per ambdues cares.
  • Document SEPA (Single Euro Payments Area): S’utilitza per autoritzar al Col·legi Oficial de Criminologia de Catalunya a domiciliar la quota anual de col·legiació al teu compte, així t’estalvies les molèsties d’haver d’estar pendent del pagament. En qualsevol cas, sempre enviarem un avís per correu electrònic abans de realitzar el cobrament de la quota. Descarrega el Formulari SEPA i omple els camps habilitats amb les teves dades personals i del compte bancari. No oblidis de signar-lo!
  • La còpia de la documentació necessària escanejada per sol·licitar el pagament de la quota reduïda, quan sigui necessari.

Normativa

Segons l'article 4 del Decret 50/2007, de 23 de maig, de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, la incorporació al Col·legi es duu a terme en règim de col·legiació voluntària i d'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de col·legis professionals. Els i les professionals han d'estar en possessió dels títols de llicenciat o graduat en criminologia o d'algun altre títol universitari oficial equivalent, d'acord amb la legislació vigent, o d'un títol universitari estranger degudament homologat.

Tractament de dades

El Col·legi de Criminòlegs de Catalunya és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i us informa que les dades que es recullen en aquest formulari seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR).

La finalitat del tractament és prestar el servei sol·licitat a les persones col·legiades i dur a terme les actuacions següents:

  • Gestió i enviament d’informació administrativa
  • Enviament d’informació de formació continua
  • Enviament del butlletí mensual
  • Gestió de la borsa de col·laboradors del Col·legi
  • Gestió de l’assegurança professional
  • Gestió de la borsa d’experts

No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal. Les dades de contacte per exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, portabilitat, limitació del tractament, supressió i pressa de decisions individuals:

Adreça postal: Col·legi de Criminòlegs de Catalunya. Carrer de Balmes, núm. 129 bis, 4t 2a, 08008 Barcelona. 
Adreça electrònicasecretaria@criminolegs.cat