Pla Estratègic 2022 - 2026

Presentem els objectius de la legislatura 2022 - 2026 del nou equip de govern. S'ha de tenir en compte que la intervenció, tot i ser des de l'àrea d’expertesa de cada vocal, sempre serà intersectorial i molts dels àmbits acabaran complementant-se.

Vocalia de gènere i no discriminació

A càrrec de Virgínia Àvila Vázquez

OBJECTIU 1

Detectar les necessitats de les persones col·legiades en matèria de la vocalia.

Finalitat. Obrir un canal de comunicació el més horitzontal possible on el full de ruta també el puguin orientar les persones col·legiades amb interès i sensibilització en temes de gènere i no discriminacions.

OBJECTIU 2

Denunciar discriminacions dins l'àmbit de la Criminologia.

Finalitat. Permetre a les persones col·legiades que puguin denunciar qualsevol vulneració del dret d'igualtat i a la no discriminació per raons de gènere (identitat i expressió), orientació sexual, raça o ètnia, ja sigui en primera persona, com en l'exercici de la professió, en l'acadèmia i en qualsevol format.

OBJECTIU 3

Reactivar la Comissió de Gènere.

Finalitat. Continuar amb els projectes iniciats en l'anterior legislatura.

OBJECTIU 4

Contacte amb els agents institucionals en matèria de violència masclista.

Finalitat. Continuar o iniciar la promoció de la Criminologia en aquelles institucions que coordinen i gestionen les polítiques d'igualtat, la prevenció de les violències masclistes i els serveis d'atenció i informació.

OBJECTIU 5

Accions anuals, 8 M, 17 M, 21 M, 28 J i 25 N.

Finalitat. Mostrar el compromís del Col·legi en la lluita per la igualtat i difondre la Criminologia Feminista en diferents matèries (LGTB-fòbia, violències masclistes), visibilitzar la Criminologia Crítica i Antiracista en matèria de delictes d'odi i racistes, compartir sabers i sensibilitzar així com en matèria de delictes d'odi i LGTB-fòbia

OBJECTIU 6

Enfortir el vincle amb les entitats del tercer sector en matèria de violència masclista.

Finalitat. Crear col·laboracions entre les entitats i el Col·legi, tant per difondre la Criminologia com per facilitar la participació en els Punts Liles (projecte anual i habitualment privat de les organitzacions, és a dir, més flexibilitat)

OBJECTIU 7

Introduir la perspectiva de gènere al Col·legi.

Finalitat. Vetllar pel respecte als drets de les dones i a la no discriminació.

Vocalia de Criminologia Forense

A càrrec de Victòria Fernández i Cruz

OBJECTIU 1

Definir la criminologia forense i dotar-la d'entitat pròpia a la nostra realitat social.

Finalitat. Impulsar la criminologia forense com a un àmbit més d'inserció alhora que es promociona la seva aplicació com un àmbit diferenciat d'altres disciplines.

OBJECTIU 2

Establir requisits i criteris pels professionals que exerceixin com a perits.

Finalitat. Objectivar i sistematitzar els criteris d'accés al llistat de pèrits i promoure una especialització des del Col·legi.

OBJECTIU 3

Donar a conèixer la professió en el sector públic i privat.

Finalitat. Sensibilitzar als diferents actors públics i privat a l'ús de la CF i reivindicar l'espai. Visibilitzar els avantatges de fer ús dels perits criminòlegs i de les especialitzacions d'aquests.


Vocalia d'inserció laboral

A càrrec de Carles Montagut Álvarez

OBJECTIU 1

Augment de l'ocupabilitat de la persona col·legiada.

Finalitat. Diagnosis d'ocupabilitat de la persona col·legiada i coneixement del clúster al mercat existent.

OBJECTIU 2

Ampliar les ofertes de la borsa de treball.

Finalitat. Donar a conèixer la ciència al sector privat i obrir oportunitats laborals mitjançant la prospecció empresarial.

OBJECTIU 3

Dinamització Borsa de treball (Linkedin).

Finalitat. que totes les persones que es trobin en cerca activa de feina facin ús de la borsa de LinkedIn de cara a consultar ofertes i TIPS de la cerca de feina.

OBJECTIU 4

Sensibilització.

Finalitat. Difondre la ciència i les seves fortaleses en relació amb el mercat laboral a les diferents institucions dedicades a la promoció laboral i acadèmica.

OBJECTIU 5

Creació de servei formatiu des del Col·legi als diferents serveis de les empreses/entitats mitjançant col·legiades especialitzades.


Vocalia de justícia i tercer sector

A càrrec de Miguel Brito Giménez

OBJECTIU 1

Continuar les relacions institucionals amb Justícia i Tercer Sector.

Finalitat. Establir les mateixes sinergies que amb l’anterior Govern i ampliar el coneixement de les entitats del Tercer Sector vers la nostra ciència. 

OBJECTIU 2

Publicació de la diagnosi de justícia i Tercer Sector.

Finalitat. Donar a conèixer les ocupacions actuals i potencials on té cabuda la criminologia.  Redacció document oficial per establir quines són les principals tasques que podem fer els criminòlegs a l’àmbit de justícia i del tercer sector relacionat amb la justícia i d’altres àrees d’intervenció.


Àmbit de seguretat

OBJECTIU 1

Potenciar la Seguretat a l'àmbit privat com a sortida professional.

Finalitat. Donar a conèixer les possibilitats i les oportunitats del sector de la seguretat privada com una sortida professional en auge.

OBJECTIU 2

Definir canals de comunicació amb els principals gestors/entitats de seguretat.

Finalitat. Identificar finestres d’oportunitat per establir canals de comunicació vàlids  i contactes amb els principals gestors i entitats de la seguretat pública.

OBJECTIU 3

Diagnosi de seguretat pública i privada.

Finalitat. Definir les àrees i ocupacions actuals i potencials on té cabuda la criminologia. Redacció document oficial per establir quines són les principals tasques que podem fer els criminòlegs a l’àmbit de la seguretat tant pública com privada.

OBJECTIU 4

Comissions participatives de seguretat.

Finalitat. Fomentar la participació de la persona col·legiada en temàtiques d'interès dins de la seguretat.